Bathic (บาธติก) Logo

ประตู PVC BATHIC (บาธติก)

  • เหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร เช่น ประตูห้องน้ำ ห้องเก็บของต่างๆ
  • เนื้อประตูหนาพิเศษ และมีไส้ PVC เสริมด้านในช่วยเพิ่มความแข็งแรงและช่วยในการยึดน็อตของบานพับให้ติดแน่นกับบานประตูเพื่อป้องกันบานประตูทรุด เพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้นานขึ้น  ซึ่งประตูทั่วไปจะไม่มีไส้ PVC เสริมด้านใน

Bathic รุ่น Standard (BS) บานประกอบ

มี 2 สี (สีเทา, สีครีม)

สีเทา

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS1 สีเทา

BS1

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS2 สีเทา

BS2

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS3 สีเทา

BS3

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS4 สีเทา

BS4

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS5 สีเทา

BS5


สีครีม

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS1 สีครีม

BS1

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS2 สีครีม

BS2

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS3 สีครีม

BS3

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS4 สีครีม

BS4

ประตู PVC - Bathic(บาธติก) BS5 สีครีม

BS5


โครงสร้างภายในประตู PVC - Bathic (บาธติก)

ขนาดประตู รุ่น BS

กว้าง x สูง x หนา หน่วย
60 x 180 x 3.5 ซม.
60 x 200 x 3.5 ซม.
70 x 180 x 3.5 ซม.
70 x 200 x 3.5 ซม.
80 x 180 x 3.5 ซม.
80 x 200 x 3.5 ซม.
และขนาดพิเศษอื่นๆBathic รุ่น Plain (BP) บานแผ่นเรียบ

มี 2 สี (สีเทา, สีครีม)


ประตู PVC - Bathic รุ่น Plain(บานแผ่นเรียบ) BP1 สีเทา

BP1

เทา

ประตู PVC - Bathic รุ่น Plain(บานแผ่นเรียบ) BP1 สีครีม

BP1

ครีม

BP2

เทา

ประตู PVC - Bathic รุ่น Plain(บานแผ่นเรียบ) BP2 สีครีม

BP2

ครีม

ขนาดประตู รุ่น BP

กว้าง x สูง x หนา หน่วย
70 x 180 x 3.5 ซม.
70 x 200 x 3.5 ซม.
และขนาดพิเศษอื่นๆ

เพิ่มเพื่อน